วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิจัยชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กติดขวดนม

การวิจัยในชั้นเรียน   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านโนนเมือง

ชื่อผู้วิจัย  นางนิภา   เติบโต   ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
การวิจัยเรื่อง  การแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กติดขวดนม

สาเหตุ   
              เด็กชายธีรพล  แก้วกลางดอน  และ เด็กหญิงวันวิสา  ม่วงม่าย  มีพฤติกรรมชอบดูดขวดนมในขณะนอนพักผ่อนเวลากลางวันทุกวัน

วัตถุประสงค์การวิจัย
                เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมการดูดขวดนมในขณะนอนพักผ่อนกลางวันของเด็กชายธีรพล  แก้วกลางดอน และ เด็กหญิงวันวิสา   ม่วงม่าย

วิธีการดำเนินการ/วิธีการแก้ไข
1.  ครูชักชวนให้เด็กเลิกดูดนมจากขวดโดยให้เด็กดื่มนมจากหลอดแทน
2.  ครูเล่านิทาน  เรื่อง  น้องหมีดูดขวดนม
3.  ครูสนทนาเกี่ยวกับโทษของการดูดขวดนมว่าทำให้ฟันเหยินไม่สวย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.  การจดบันทึกเป็นรายบุคคล
2.  การสังเกต

ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1.             วางแผนการวิจัย         1  วัน
2.             การวิจัยและการเก็บข้อมูล 1 เดือน
3.             สรุปผลและเขียนบรรยาย  1วัน

ผลการวิจัย
                          เด็กชายธีรพล  แก้วกลางดอน  และ เด็กหญิงวันวิสา  ม่วงม่าย   มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  เลิกพฤติกรรมติดขวดนมเวลานอนพักผ่อน หันมาดื่มนมจากหลอดแทนการดูดจากขวด                                                                                                         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น