วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กนักเรียนชอบเคี้ยวหมากฝรั่ง

การวิจัยในชั้นเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง

การวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กนักเรียนชอบเคี้ยวหมากฝรั่ง
การวิจัยชั้นเรียนโดย  นางนิภา  เติบโต   ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
ปัญหาการวิจัย
                เด็กนักเรียนชอบเคี้ยวหมากฝรั่ง
สาเหตุ/ความสำคัญของปัญหาของการวิจัย
        เด็กหญิงขวัญจิรา  โหมสันเทียะ  เด็กหญิงเขมจิรา  โหมสันเทียะ  มีพฤติกรรมชอบเคี้ยวหมากฝรั่ง แทนการกินขนมที่มีประโยชน์
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมการชอบเคี้ยวหมากฝรั่งของเด็กหญิงขวัญจิรา  โหมสันเทียะ  เด็กหญิงเขมจิรา  โหมสันเทียะ 
วิธีดำเนินการ/วิธีการแก้ไข
1. สนทนากับเด็กถึงประโยชน์การรับประทานอาหารต่างๆ
2. สนทนาถึงโทษของการเคี้ยวหมากฝรั่ง
3. มีข้อตกลงกับเด็ก ถ้าชื้อหมากฝรั่งครูจะยึดไปทิ้งขยะไม่ให้รับประทาน
เครื่องมือการวิจัย
1. การสังเกต
2. บันทึกรายบุคคล
ระยะการดำเนินงาน
1. วางแผนวิจัย     1  วัน  
2. ดำเนินวิจัยเก็บข้อมูล  7  วัน
3. วิเคราะห์ข้อมูล  1  วัน   
4. สรุปเขียนรายงาน  1วัน
ผลการวิจัย
เด็กหญิงขวัญจิรา  โหมสันเทียะ  เด็กหญิงเขมจิรา  โหมสันเทียะ ไม่ชื้อหมากฝรั่งมาเคี้ยวอีก  แต่ชื้อขนมที่มีประโยชน์และรับประทานข้าวมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น